Skip to main content

Rizal Day – Hon. Jun Jun Ventura

Nakatuon ang paksa ng Araw ni Rizal ngayong taon sa kahalagahan ng siyensya sa katotohanan at buhay. Tulad nga ng sinaad niya sa kaniyang liham sa kababaihan ng Malolos noong 22 Pebrereo 1889, “Ang kamangmanga’y kamangmangan at di kabaita’t puri… Ang hiyas ng isip, na ipinalamuti sa atin, paningningin at gamitin.”

Ang ika-30 ng Disyembre ay Araw ni Rizal.

. . . . .

This year’s Rizal Day theme focuses on the centrality of science in truth and life. As he said in his letter to the women of Malolos on 22 February 1889, “Ignorance is ignorance and not goodness and honor… The gift of reason with which we are endowed must be brightened and utilized.”

December 30 is Rizal Day.

#VictoryAndHumanity
#PH500

Official Website of Sablayan Legislative Office